Andet

Her finder du vedtægter for Foreningen intrface 

Medlemskontingent er kr. 5000,00 pr år. Beskrivelse her

Foreningsvedtægter:

§1.
Navn og hjemsted

Stk. 1.
Vedtægter for Foreningen intrface

 Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Horsens Kommune

§ 2. 
Foreningens formål

Stk. 1.
Foreningens formål er 
– at etablere, udvikle og vedligeholde samarbejder mellem de gymnasiale uddannelser og museer m.h.p. udvikling af skolerelevante undervisningsforløb

– at gennemføre, evaluere og videndele om disse undervisningsforløb og derefter stille forløb og erfaringerne til rådighed på skolerne og museerne bl.a. via intrface websitet 

§ 3
Foreningens tilhørsforhold

Stk. 1.
Foreningen intrface er en selvstændig forening med eget CVR nummer.

§ 4
Stk. 1.

Foreningen intrface er en sammenslutning af universitetsmuseer, statsanerkendte og statslige museer og ungdomsuddannelser i Danmark.

Stk. 2.
Hver medlemsinstitution har én stemme til foreningens generalforsamling. 

Stk. 3.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves én gang årligt ved fremsendelse og opkrævning til medlemsinstitution. Senest den 1. februar betales kontingentet for det kommende år.

Stk. 4.
Foreningen består så længe at økonomien kan oppebære et sekretariat, minimum kr. 200.000,- 

Stk. 6.
Medlemskab af foreningen bortfalder ved manglende rettidig indbetaling af kontingent. 

§ 5
Generalforsamling 

Stk. 1.
Der afholdes ordinær generalforsamling efter dagsorden én gang årligt senest den 31. maj. Sekretariatet udsender på formandens foranledning indkaldelse til mødet med 3 ugers varsel. Dagsorden og indkomne forslag samt regnskab skal tilgå medlemmer 14 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 2.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 4 år af gangen det år, hvor de nye kommunalbestyrelser har deres virke.

Bestyrelsen består af tre repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, tre repræsentanter fra museumsinstitutionerne og en repræsentant fra Aarhus Universitet.

Ved forfald suppleres bestyrelsen med et medlem fra samme branche som er forladt, og mandatet bekræftes på den følgende generalforsamling.

Stk. 3. 
Dagsorden ifølge vedtægter: valg af dirigent, formandens beretning, kassererens beretning, indkomne forslag, evt. 

Stk. 4.
Revisor og revisorsuppleant vælges til generalforsamlingen. 

Stk. 5. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom. Til en ekstraordinære generalforsamling har hver medlemsinstitution én stemme. 

§ 6
Foreningens bestyrelse 

Stk. 1.
Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer, som alle sidder 2 år ad gangen. 

Stk. 2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 4.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. 

Stk. 5.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger. 

Stk. 6.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. 

Stk. 7.
Bestyrelsen kan vælge at frikøbe formand efter økonomisk formåen.

§ 7
Sekretariatet 

Foreningens sekretariat varetages af to personer, som repræsenterer henholdsvis ungdomsuddannelserne og museumsområdet. Sekretariatet er referent ved bestyrelsesmøderne.

Sekretariatets adresse er Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17-19, 8700 Horsens.

Sekretariatets telefon: 4011 0155
www.intrface.dk

§ 8
Regnskab og revision 

Stk. 1.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december. 

Stk. 2.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 9
Tegningsregler 

Stk. 1.
Foreningens tegningsret i økonomiske anliggender over for  pengeinstitutter, postgiro og lignende varetages af formand eller næstformand samt kasserer i fællesskab. Tegningsretten kan endvidere udøves af en af bestyrelsen udpeget forretningsfører i fællesskab med formand, næstformand eller kasserer. 

Stk. 2.
Den samlede bestyrelse skal underskrive det årlige regnskab.

§ 10
Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Procedure for vedtægtsændringer skal fremgå af vedtægten f.eks.: Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte er for forslaget.

§ 11
Opløsning

Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, og når 3/4 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte er for forslaget. 

Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue fordeles ved opløsning af foreningen forholdsmæssigt til medlemsinstitutionerne. 

Datering og underskrift 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den ………………….. 

Dirigentens navn og underskrift
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Formandens navn og underskrift
……………………………………………………………
……………………………………………………………