Topbanner til undervisningsressourcer

Fosfatprøve


Teaser

Undervisningsforløbet giver eleverne mulighed for at arbejde tæt sammen med Sydvestjyske Museer som en vidensbaseret kulturarvsinstitution. Eleverne får mulighed for selv at afprøve en af de naturvidenskabelige arkæologiske metoder, som museet bruger for at danne ny viden – nemlig analyse af fosfatprøver.


Partnerskab

Esbjerg Gymnasium og Sydvestjyske Museer

Fag

Kemi

Årgang og evt. studieretning
Eleverne skal gennemgå et undervisningsforløb, hvor der bliver sat lige fokus på praksis og på teori. Flere forskellige elementer af Sydvestjyske Museers virke bliver inddraget. Eleverne skal overvære et fagligt oplæg af en af museets fagpersoner, der har specifik og specialiseret viden om arkæologiske metoder herunder analyse af fosfatprøver. Endvidere skal eleverne selv arbejde direkte med fosfatprøverne leveret af museet. Gennem alle dele i forløbet skal de uddrage vigtige konklusioner, der skal bruges til at danne et produkt. Dette produkt skal med tiden indgå i Sydvestjyske Museers samling og lægges på museets hjemmeside. Dette skal bl.a. fungere som en motiverende faktor for elevernes engagement.

Det er gennem hele forløbet meningen, at eleverne deltager aktivt, og at museet er brugerinddragende. Eleverne er på højniveau og har selv valgt deres studieretning. Derfor må det antages, at de er alvorlige omkring deres studier. Derfor skal de også betragtes som voksne individer, der tages alvorligt. Museet kan i samarbejde med gymnasierne skabe kompetencer for eleverne, der sætter dem i stand til at formulere og løse problemstillinger, reflektere over erfaringer og forholde sig kritiske til informationer og materiale.

 

Indhold:

Udgangspunktet er, at forløbet kan bruges som en standardiseret formel, der tjener til at give eleverne et nuanceret billede af Sydvestjyske Museer, og således forløbet kan bruges igen uden de store ændringer og af andre uddannelsesinstitutioner. Forløbet skal bruge museets kvalifikationer og ressourcer så varierende som muligt.

Eleverne skal være en aktiv del af undervisningen. Det er dialog frem for monolog, og der pålægges et vedvarende kommunikativt aspekt under hele forløbet.

 

Forløb:

Forløbet indeholder fem dele og afholdes i skoleåret ’12/’13.

1)      Fagligt kernestof. Lærerne underviser eleverne i det faglige kernestof, de skal igennem som en del af deres grundviden. Lærerne har de bedst faglige kompetencer til at vide, hvilke pædagogiske principper og fagligt kernestof, der er relevant for elevernes opnåelse af ny viden. Arbejdet med det faglige kernestof finder sted hjemme på skolen. Lærerne står for bidrag af relevant tekst, litteratur og øvelser, som eleverne skal arbejde med – museet kan evt. supplere.

2)      En kort introduktion. Eleverne bliver præsenteret for projektet intrface, samt får en hurtig gennemgang af det kommende forløb. Hvorfor er det vigtigt, hvad er visionerne, og hvad kan de bruge museet til?

3)      Et fagligt oplæg. Undervisningsforløbet startes med et fagligt oplæg på Esbjerg Museum. Her bliver eleverne præsenteret for forskellige typer for analyser, vi foretager eller får foretaget på arkæologisk kildemateriale og for teori, teknikker og usikkerhedskilder, samt specifikt for fosfatprøver. Disse analyser ligger til grund for vores viden omkring datidens mennesker. Hvilken viden, der kan udledes af analyserne, fremgår derfor også i oplægget. Endvidere kan der også medtages redskaber, som arkæologerne bruger i felten. På denne måde opnår eleverne en indsigt i Sydvestjyske Museer som en vidensbaseret institution. Det faglige oplæg giver eleverne en bred basisviden, der er en nødvendig baggrund for det videre forløb og for deres endelige produkt.

4)      Fosfatprøver på skolen. Eleverne skal de nu omsætte deres viden og teori til praksis. Sydvestjyske Museer sender en ”fosfatprøvekasse” ud på skolen, der indeholder et bredt udsnit af fosfatprøver. Elevernes opgave består af forskellige former for øvelser, og kan fx tage udgangspunkt i proceduren for arbejde med kemikalier og væsker, præcisionen forbundet hermed. Elevernes skal udføre spottests på alle fosfatprøverne. Det kræver håndtering af farver, væsker og at eleverne beskriver, ikke kun deres resultater, men også deres metoder, for at vurdere analysernes videnskabelighed. I denne forbindelse kan lærerne gøre brug af øvelsesvejledningen, der gør, at den enkelte lærer kan udvælge materiale alt efter hvilket klassetrin det drejer sig om, og efter hvor dygtig den enkelte klasse er. Sammen med kassen er der også vedlagt et kort over området, hvor fosfatprøverne er taget, samt museets egne resultater for indhold af fosfat i jorden. Lærerne står for bidrag af relevant tekst, litteratur og øvelser, som eleverne skal arbejde med.

5)      Endeligt produkt. Når eleverne har arbejdet med både teori og praksis, skal de bruge deres tilegnede viden til at danne et endeligt produkt. Eleverne skal skrive en videnskabelig rapport, der indeholder formål, hypotese, teori, resultater, diskussion og konklusion. Sydvestjyske Museer vil gerne have den videnskabelige rapport til at indgå i vores samling. Endvidere vil vi gerne lægge noget af materialet på vores hjemmeside.

 

Det endelige produkt giver Sydvestjyske Museer indblik i, hvorledes gymnasieelever forholder sig til og undervisningsforløbet, og den viden de har fået gennem dette. Det skal foruden ovenstående fungere som en motiverende faktor for elevernes engagement i gennem hele undervisningsforløbet.

Det endelige produkt afslutter undervisningsforløbet.
Produktkrav

Rapport

Opgaver


Museets Materialer

Sydvestjyske Museers samling af fosfatprøver.


Lærerens Materialer

Lærervejledning til fremgangsmåde:

 

  1. Følg vejledningen ”Fosfor i jord” og overfør prøverne til rene flasker som muliggør, at prøveblandingerne kan rystes, derefter suge filtreres blandingen så urenheder ikke kommer med.
  2. Følg vejledningen ”Fosfor” og her skal læreren have lavet de i vejledningen beskrevne opløsninger på forhånd, vær meget opmærksom på holdbarheden af de forskellige opløsninger.
  3. De skal afsættes mindst 3 timer i træk til at optage standardkurve og lave målingerne på de enkelte jordprøver. Tidsfaktoren spiller en stor rolle da prøverne skal stå i 20-30 minutter, før målingerne udføres.
  4. Eleverne bliver mere sikre i laboratoriet og de lærer at håndtere koncentrationsberegning, hvor der er fortyndingsgrader med. Det er i denne sammenhæng meget relevant at have prøveresultater at sammenligne med.

GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017