Topbanner til undervisningsressourcer

National identitet


Teaser

Hvordan kan er sted som Skibelund Krat gøres aktuel og atter danne ramme om aktiviteter for gamle som unge. Hvad er og hvordan skabes en national identitet, og hvordan fastholder man den i en periode, hvor den udfordres?


Partnerskab

Vejen Gymnasium og Museet på Sønderskov

Fag

Dansk, Historie

Årgang og evt. studieretning
Forløbets fokus var på grænseområdet ved Kongeåen i tiden efter 1864. Inden for museets ansvarsområde befinder sig den store mindelund Skibelund Krat, der netop spillede en vigtig rolle i forbindelse med tiden efter grænsedragningen ved Kongeåen. Krattes placering gjorde det muligt at skue ud over Kongeådalen mod det tabte land. Det var derfor oplagt at inddrage mindelunden i forløbet.

I forberedelsen til forløbet udvalgte museet og Vejen Gymnasium i samarbejde baggrundsmateriale og kildemateriale. I forbindelse med udvælgelse af kilder og besøgssted blev det besluttet, at klasserne skulle have nogle værktøjer til at analysere kilder. Museets inspektør for nyere tid besøgte derfor klasserne og underviste dem i kildesøgning og historiebrug, samt arbejdede med en udvalgt kilde i gruppearbejde og i plenum. Kilden var en avisartikel af C. Flor fra 1865, der handler om runologi, runesten og stensætninger som et særligt dansk træk. Kilden dannede sammen med baggrundsstof af bl.a. Inge Adriansen rammen for besøget i Skibelund Krat.
I Skibelund Krat fik eleverne en omvisning, hvor fokus var på kampen for at definere og bibeholde en dansk national identitet både nord og syd for Kongeåen. Stensætninger og mindesten blev diskuteret i forhold til historiebrug og den læste kilde. Herefter tog klasserne til Museet på Sønderskov for at arbejde videre med brugen af Skibelund Krat i nutiden. Konkret handlede det om, hvordan krattet endnu en gang kunne udgøre et samlingspunkt for unge som gamle. Benspændet var, at krattet er meget historisk ladet, og derfor skulle eleverne være bevidste om, at nogle handlinger og aktiviteter kunne risikere at støde folk. Med andre ord skulle elevernes arbejde tage højde for den historiske hukommelse stedet repræsenterer. Eleverne fremlagde efterfølgende deres produkter for hinanden i matrixgrupper.
Faglige mål: formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid, indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden, bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.
Tidsforbrug:8 moduler, herunder en dag til ekskursion til Skibelund Krat og arbejde på museet med ideudvikling.
Inden ekskursionen arbejder eleverne med demokratiudvikling, 1864 – sønderjylland, grænser, gårdmænd, arbejdere og arbejdsbevægelse.
Museet afholder en time på gymnasiet om kildesøgning og historiebrug.Produktkrav

Produktet havde form af synopsis, og tog hensyn til Skibelunds Krats historie. Fremlæggelser af produkter foregik i matrixgrupper.

Opgaver

Ved museets undervisning arbejder klassen videre med en skriftelig kilde, som de har arbejdet med i timen inden. Klassen får præsenteret redskaber til at søge kildemateriale og de skal selv prøve at finde den kilde, de arbejder med. Klassen bliver introduceret til basal historiebrug og skal bruge denne viden på kilden. Elevernes resultater diskuteres i plenum. Ved besøget i Skibelund Krat skal eleverne se sammenhængen mellem den kilde de arbejdede med i timen og Krattet. De skal forstå stedets historie og de skal undersøge Krattets historiebrug. På museet arbejder eleverne i grupper, hvor deres opgave er at ideudvikle på en nutidig brug af Skibelund Krat. Hvordan kan stedet og dets historie gøres aktuel og tiltrækkende for unge og gamle?


Museets Materialer

Museet finder kildemateriale, som gennemgås med lærerne. Skibelund Krat inddrages. Museet stiller rum og materiale til rådighed ved gruppearbejde. Kilder som blev brugt i undervisningen: C. Flor: “De Danske Runemindesmærker, forklarede af P. G. Thorsen (Anmeldt af C. Flor)”, Illustreret Tidende, KBH 31. juli, 1864. Ludvig Schrøder: ”Skibelunds saga”, 27. august 1899 Jacob Appel: Tale i Skibelund Krat, 15. juli 1920 Marie Simonsen: ”Grundlovsfesten i Skibelund Krat”, 5. juni 1920


Lærerens Materialer

Fokus 2, s. 88-103 (+ evt. nogle sider i det efterfølgende kapitel), kopi om erindringssteder (Inge Adriansen) Som optakt angående national identitet/nationalsange brugte vi: Johannes Ewald: Kong Christian stod ved højen Mast (1779) Adam Oehlenschläger: Fædrelands-sang (1819) Steen Steensen Blicher: Kjær est du Fødeland, sødt er dit Navn (1814) N.F.S. Grundtvig: Danmarks Trøst (1820) Af det kildemateriale, som Museet på Sønderskov havde fundet angående krattet, anvendte vi: Ludvig Schrøder: ”Skibelunds saga”, 27. august 1899 Jacob Appel: Tale i Skibelund Krat, 15. juli 1920 Marie Simonsen: ”Grundlovsfesten i Skibelund Krat”, 5. juni 1920


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017