Topbanner til undervisningsressourcer

Renæssancen - Jagten på Nykøbing Slot - Historie og Matematik


Teaser

Renæssance – Jagten på Nykøbing Slot!

Nykøbing Slot er desværre forsvundet! Forestil dig du står på Slotsbryggen i Nykøbing, hvor biografen i dag ligger. Din opgave er nu at finde og genskabe det gamle renæssanceslot!

Rigtig god fornøjelse med jagten!


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Historie, Matematik

Årgang og evt. studieretning
AT-forløb 

Emne: Renæssancen – Jagten på Nykøbing Slot!

Fag: Matematik og Historie

  

  1. Formål og kompetencer

Formålet med projektet er:

– at eleverne får kendskab til det lokale Museums ressourcer, og derved får kendskab til den lokale historie.
– at eleverne får et lokalt perspektiv på deres verdenshistorie.
– at udvikle elevernes mundtlige formidlingskompetence og Powerpoint.
– at træne elevernes informationssøgningskompetance, se bl.a. Museets hjemmeside.
– at træne elevernes problemformuleringskompetence og taksonomi: Eleverne skal i dette projekt under vejledning udarbejde en problemformulering, som følger de tre taksonomiske niveauer (se nedenfor)
– at samarbejde

 

  1. Produktkrav

Mundtligt produkt af karakter som en gruppefremlæggelse med udgangspunkt i en Powerpoint.

Eleverne inddeles i grupper på ca. 4 elever.

Gruppefremlæggelsen varer ca. 40 minutter.

Hver gruppe fremlægger og besvarer deres problemformulering. Derefter er der en dialog mellem lærere og elever.

Problemformuleringen skal opstilles som anvist nedenfor.

 

Produktkrav til historie:

I fremlæggelsen skal én eller flere tekster til historiedelen anvendes til besvarelse af problemformuleringen. Se gerne materialeoversigt og søg også selv.
Produktkrav til matematikdelen:

I fremlæggelsen skal I lave beregninger på Nykøbing Slot og tegne en tegning af grundplanen. Beregningerne skal foretages ved hjælp af triangulering / landmåling. Slottets grundplaner skal tegnes på google.maps

Husk:
Der gives individuelle karakterer med efterfølgende feedback til alle gruppemedlemmer.

3. Proceskrav

Samarbejdskompetence

Den første dag udarbejder I en samarbejdsaftale og en skitse over arbejdsplan. I holder møder hver dag og tager referat af disse møder. Alle afleverer dette til  jeres vejledere.

 4. Afgrænsning af problemformulering og materiale

Jeres problemformulering skal indeholde et problemorienteret og fokuseret spørgsmål indenfor emnet Renæssancen på Lolland-Falster! Det er jeres opgave at afgrænse yderligere. I den sammenhæng er vores forslag til litteratur følgende:

* Renæssancen – Da mennesket kom i centrum af Kim Beck Danielsen og Sanne Stemann Knudsen (Systime, 2005, 1. Udgave, 1. Oplag)
* Fra antikken til reformationen. Fokus 1 af Kim Beck Danielsen m.fl. (Gyldendal, 2009, 3. oplæg, 1. udgave) Kapitel 5.
* Overblik. Danmarkshistorie i korte træk af Lars Peter Visti Hansen m.fl. (Gyldendal, 2010, 1. oplag, 1. udg.)
* Kjersgaards Danmarks Historie af erik Kjersgaard (Aschehoug 3. udg. 3 oplag, 1998. s. 120-143.
Kunsten i den italienske Renæssance udgivet af Rolf Toman (Könemann, 1999) side 308-350.
* Nykøbing på Falster gennem tiderne – dronningernes by bd. 1 af Georg Nørregård (Nykøbing F. kommune 1978)

http://www.aabne-samlinger.dk/lollandfalster/czaren/samling/slot/

*Evt. http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/kortsomkilde.htm

NB: Denne materialeliste er udarbejdet af 3 historikere. Matematiklærer må således nødvendigvis også inddrages i praksis.

Inden AT-forløbet går i gang bedes eleverne have orienteret jer i ovenstående materiale. Det vil sige, at I allerede inden AT-forløbets start bør have gjort jer nogle tanker om emnet.

 

4. Problemformulering

Nedenstående vejledning er hentet fra Maribo Gymnasiums vejledning til synopsiseksamen, som eleverne skal afslutte AT med i slutningen af 3g.

 

En problemformulering skal opfylde følgende krav:

·          Den bør være udformet som et overordnet undringsspørgsmål, der rummer eller angiver begge de fag, der indgår i opgaven

·          Den er kort og præcis

·          Den kan ikke besvares med ja eller nej

·          Den indeholder, så vidt muligt, relevante begreber fra begge fag

I forlængelse af problemformuleringen skal du formulere en række underspørgsmål eller problemstillinger, du vil arbejde med. Problemstillingerne skal indeholde de forskellige taksonomiske niveauer, således at der foregår en klar progression frem mod en besvarelse af selve problemformuleringen.

Du kan vælge at skrive problemstillingerne i en sammenhængende tekst, men det er også muligt at opstille oversigten over problemstillingerne punktvis.

 

En problemformulering er altså en afgrænsning og præcisering af det emne, du skal arbejde med, mens problemstillingerne er de delspørgsmål, der er nødvendige at arbejde med for at kunne besvare problemformuleringen.

 

 

Disse tre taksonomiske niveauer bedes inddraget i jeres problemformulering:

 

  1. En redegørelse – at strukturere de oplysninger man har fra litteraturen, så de kommer til at danne baggrund for forståelse af emnet.

  1. En analyse (/undersøgelse/sammenligning/påvisning m.v.) – ved hjælp af det udleverede materiale/links at gå dybere ned i den valgte problemstilling og dermed få en dybere forståelse af del- og hovedemne.

3. En diskussion (/vurdering) – at tage begrundet stilling til det opstillede problem. En vurdering er ikke din personlige mening, men en faglig begrundet stillingtagen!

 

Formuler problemformuleringen således:

 

  1. Først vil vi redegøre for …
  2. Dernæst vil vi undersøge… dokumentere… anskueliggøre… forklare… afprøve…
  3. Endelig vil vi diskutere / vurdere…

 

  1. Fremlæggelsens struktur

 

Under fremlæggelsen skal alle gruppemedlemmer sige noget. Først skal I præsentere jeres problemformulering – og derefter skal den besvares. Husk at konkludere på jeres problemformulering.

Derefter stiller jeres lærere jer spørgsmål.

 

  1. Supplerende materiale

Se også links:

http://www.matematiksider.dk/projekter/landmaaling.pdf (Matematik – triangulering)

www.wga.hu (Maleri og skulptur)

www.Firenze.net (Portal til butikker, museer osv. i Firenze)

www.emu.dk/gym/fag/hi/inspiration/links.jsp (Diverse links, klik på renæssance)

http://www.emu.dk/gsk/fag/his/inspiration/1500-1789/renaessance/index.html

http://da.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A6ssance (Wikipedia om Renæssance)

http://www.natmus.dk/sw4521.asp (Nationalmuseet om Danmarks Renæssance)

  

  1. Tidsrammen

Vi har 4 dage á fem timer til rådighed.

Oversigt over AT1-forløbet hos en 1g-klasse. Undervejs vil der være mulighed for vejledning.

 

Lektion Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
1 Introduktion –
Arbejdet igangsættes
Ekskursion til Nykøbing. Besøg på Museet og opmåling. Vejledning ved lærere på gymnasiet. Forberedelse af oplæg. Fremlæggelser
2 Museumsinspektor holder oplæg på gymnasiet om Renæssancen. Ekskursion til Nykøbing. Besøg på Museet og opmåling. Vejledning ved lærere på gymnasiet. Forberedelse af oplæg. Fremlæggelser
3 Arbejde med problemformulering Ekskursion til Nykøbing. Besøg på Museet og opmåling. Vejledning ved lærere på gymnasiet. Forberedelse af oplæg. Fremlæggelser
4 Arbejde med problemformulering Ekskursion til Nykøbing. Besøg på Museet og opmåling Vejledning ved lærere på gymnasiet. Forberedelse af oplæg. Fremlæggelser
5 Arbejde med problemformulering Ekskursion til Nykøbing. Besøg på Museet og opmåling.
Sidste frist for aflevering af problemformulering
Fremlæggelser

 

 

 

NB: Dette forløb er pt endnu ikke afprøvet.
Produktkrav

Mundtligt produkt af karakter som en gruppefremlæggelse med udgangspunkt i en Powerpoint. Gruppefremlæggelsen varer ca. 40 minutter. Hver fremlægger og besvarer deres problemformulering, som udarbejdes under vejledning. Derefter er der en dialog mellem lærere og elever. Se iøvrigt forløbsbeskrivelsen.

Opgaver

Se ovenstående forløbsbeskrivelse.


Museets Materialer

* Falsters Minder, Langgade 2, 4800 Nykøbing
* Rester af Nykøbing Slot – herunder genstande fra Nykøbing Slot
* Kildemateriale fra slottet
* Museumsinspektorer


Lærerens Materialer

Se ovenstående forløbsplan.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

19. juni 2017