Referat af Generalforsamling og konference i Foreningen intrface 17. maj 2015

Generalforsamlingen foregik på Museum Østjylland, Randers. Tak til museet for at huse GF.

Velkomst
Ole Puggaard bød velkommen til Foreningen intrface Generalforsamling 2015 og gav ordet derefter videre til museumsinspektør Helle Lebahn Bentzen, som bød velkommen til museet og derefter tog os med rundt på museet og gav en kort, meget interessant introduktion til udstillingerne.

Da deltagerne var samlet i ”Biografen” på museet, bød bestyrelsesformand Jens Skov velkommen til generalforsamlingen og de 48 deltagere.

Valg af dirigent
Jens Skov foreslog valg af lektor Henrik Damgaard Andersen, Viborg Gymnasium og HF. Henrik takkede for valget. Sally Thorhauge var referent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som rettidigt indkaldt, og gav derefter ordet til bestyrelsens formand Jens Skov.

Beretning
På vegne af sekretariatet fremlagde Jens Skov beretningen om årets arbejde i foreningen intrface. Beretningen blev godkendt.

Beretningen i sin fulde længde er at finde sammen med dette referat på intrface.dk, under Om intrface – konferencer og møder.

Regnskabet.
Foreningens årsregnskab for kalenderåret 2014 blev fremlagt og gennemgået af bestyrelsesformand Jens Skov. Regnskabet er revideret af Hans Henrik Deichmann, som er lektor og økonomiansvarlig på Horsens Gymnasium.
Jens Skov orienterede om, at foreningens regnskabs- og budgetår fra 2016 vil følge kalenderåret. Derfor vil der blive et halvt års kontingentindbetaling (2. halvår af 2015), inden der startes på et nyt kontingentår i 2016.

Generalforsamlingens deltagere accepterede årsregnskab og budgetter.

Årsregnskab 2014 og budget for (andet halvår) 2015 og for 2016 er at finde sammen med dette referat på intrface.dk Om intrface – konferencer.

Indkomne forslag.
Formanden fremlage bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som blev godkendt. Vedtægterne er at finde på intrface.dk, under Vedtægter.

Evt.
Intet til dette punkt.
Ordstyrer Henrik Damgaard Andersen afsluttede generalforsamlingen.

 

Ændring i dagsordenen: Kort nyt om intrface europe projektet

Som et nyt punkt på dagsordenen orienterede Sally Thorhauge kort om EU projektet intrface europe. Der orienteres løbende om projektet på intrface.dk, under Om intrface – om intrface europe.

Dagens øvrige program:
Konference med tema Partnerskaber udvider i samarbejde med andre. Tak for de tre inspirerende oplæg, som gav meget stof til eftertanke og stor lyst til at fortsætte intrface samarbejdet mellem skoler og museer. Tak også for orienteringen om Bikubenfondens nye pris.

 

Kamma Lauridsen, Steno Museet, Lise Mark, Egå Gymnasium, og Jakob Nørregaard, Den skandinaviske designhøjskole, og 2.g eleverne Johanna Ridder og Nanna Olsen holdt oplæg om projektet VækstAarhus.

 

Kirsten Bak Andersen, VIA, Nørre Nissum, orienterede kort om Bikubenfondens Udstillingsprisen Vision 2016, se http://www.bikubenfonden.dk/ny-pris-til-visionaere-og-nyskabende-udstillinger

 

Partnerskabet Struer Statsgymnasium og Struer Museum holdt oplæg om et kommende Lyd projekt / B&O. Oplægsholdere var Jesper Nørgaard Andersen, Majken Miller, Erling Høiberg, Struer Statsgymnasium og Jesper Bækgaard, Struer Museum.

 

Helle Ingerslev Kristensen, Gl. Estrup Herregårdsmuseet og Janni Skovvang, Paderup Gymnasium holdt oplæg om det kommende 2-årige projekt Det planlagte projekt Partnerfællesskaber på tværs, som museet og gymnasiet skal lave sammen med Vejen Gymnasium og Museet på Sønderskov.

 

Oplægsholdernes powerpointpræsentationer er at finde sammen med dette referat på intrface.dk Om intrface – konferencer.

Ole Puggaard rundede af med en stor tak til oplægsholderne og til alle fremmødte.

 

19. august 2015
Sally Thorhauge