Afsætning

Lommevideo til Holstebro Kunstmuseums hjemmeside

Teaser

En kort lommevideofilm til Holstebro Kunstmuseums hjemmeside, som fortæller om/formidler et af museets værker eller museet som institution (det at samle) til en specifik målgruppe

Partnerskab

Holstebro Handelsskole og Holstebro Kunstmuseum

Fag

Afsætning, Dansk

Årgang og evt. studieretning

Projektets tidsforbrug er (ca.): 12 uv-timer pr. fag.

Uge 1 Intro: Oplæg om: Hvad er et museum/hvad er en samling. De fem søjler – museumserfaringer hos eleverne, forsøg med lommevideoer: præsentation af en genstand.
Afsætningslæreren arbejder med målgrupper.

Uge 2
Museumsinspektøren introducerer udstillingerne evt. på museet – med lærerne.
Klassen laver foreløbig analyse af museets fysiske præsentation/lys, rum etc. ved museumsinspektøren.

Uge 3 Arbejde med projektet:
Afsæntingslæreren gennemgår brugerundersøgelserne fra museet i klassen og 4-p’er.
Dansklæreren arbejder med hjemmesideanalyse og lommevideo.

Uge 4
Dansklæreren med klassen på museet, hvor museumsinspektøren holder oplæg om billederne og kunstnerne. Herefter vælger grupperne kunstner/værk.
De resterende timer med lærerne i denne uge kan eleverne tage ned på museet og arbejde. Museumsinspektøren tager imod og hjælper.

Uge 5
Her arbejder klassen hjemme – museumsinspektøren deltager i noget af undervisningen på skolen.
Resten af ugen arbejdes videre med projektet.

Uge 6
Grupperne fremlægger deres projekter for lærerne og museumsinspektøren. Der udpeges en vindergruppe. Filmene sendes til museet og lægges op på museets hjemmeside.

Se elevernes lommevideoer her!!

Produktkrav

Se nedenfor

Opgaver

Hver gruppe skal lave en rapport og en lommevideo.
1) Analyser og vurder museets nuværende markedsføring på deres to platforme: hjemmeside og skriftligt materiale etc.).
2) Analyser museets publikumssammensætning og målgrupper.
3) Formuler strategier, der kan tiltrække nogle af de målgrupper som museet har svært ved at tiltrække.
4) Producer en lommevideo (ca. 1 – 2 min.) til museets hjemmeside, ud fra et på forhånd udvalgt og analyseret værk i museets samling. Videoen skal være tydeligt målrettet en bestemt målgruppe jvnf. ovenstående punkt.
5) Fremlæg rapport/resultater og konklusioner og videoen for lærere og museumsinspektør.
6) Lommevideoen afleveres til museet.
7) Lærere og museumsinspektør udpeger en vinder!

Museets Materialer

Lærerens Materialer

Galleri

Museet som virksomhed

Teaser

Et tværfagligt projekt om museet som virksomhed. Eleverne skal opstille budget, lave værker og udstilling og opstille dele af en markedsføringsplan.

Partnerskab

Tradium HHX Randers

Fag

Afsætning, Dansk, Virksomhedsøkonomi

Årgang og evt. studieretning

 

Museet som virksomhed

 

 

Produktkrav

Synopsis og præsentation

Opgaver

I skal i dansk, afsætning og VØ i uge 4+5 arbejde med at lave en udstilling om emnerne kærlighed, vand, inferno, identitet, nuet, erindring, ild, salt, familie, paradis i grupper. I må selv vælge mellem de nævnte emner. Udstillingen skal være åbningsudstillingen på det nye kunstmuseum i Randers.

Dansk:
1. Virtuel udstilling om emnet
· egne fotos
· egne collager
· malerier(kunstbilleder) og/eller fotos
· videofilm
· lyd

2. Konkrete værker
· egne tableauer (opstillinger)
· egne malerier, fotostater, grafik
· installationskunst
· collager

I kan frit inddrage alle former for kunstværker i jeres udstilling, men I skal kunne argumentere for jeres valg, jf. krav til fremlæggelse nedenfor.

Afsætning:
Målgruppe for det nye kunstmuseum og dermed jeres udstilling:

· Et konkret forslag til målgruppevalg. Her SKAL Mosaic-metoden anvendes[1], dvs. at der skal henvises til de udvalgte conzoom-TYPER. I finder et oversigtskort her: http://www.conzoom.eu/map/Default.aspx#

Markedsføring over for den valgte målgruppe:
· Hvilke promotionformer ønsker I at gøre brug af?
· Opstilling af en medieplan[2]. Hvornår skal der indrykkes i hvilke medier?
· Et kreativt reklameforslag (fx video, lyd, trykt annonce, web, duft, smag mv.).
· Et navn og gerne et logo til museet – det signal, navnet udsender, skal gerne ramme flest mulige samt differentiere museet i forhold til andre museer.

Gældende for alle punkterne er, at I skal kunne argumentere for jeres valg og udformning.

Virksomhedsøkonomi:
· Omkostningsbudget for det nye kunstmuseums første år. Husk alle relevante omkostninger, inddel dem i variable og kapacitetsomkostninger.
· Budget for omkostningerne til markedsføringen af jeres udstilling

Tid til rådighed:
11 lektioner (-: Til fremlæggelse: 20 min. pr. gruppe + 10 min. til evaluering

Til fremlæggelsen:
· Forklar værkerne (analyse: hvad fortæller de og hvordan?)
· Forklar udstillingsprincipper + kommunikationsstrategier (hvis deres udstilling var en del af et hele) – inddrag jeres overvejelser i forbindelse med emnet (hvordan præsenterer I det for museumsgæsten?)
· Formidling i promotionmateriale. Jeres overvejelser i forbindelse sproglige og visuelle virkemidler samt målgruppevalget.

Præsentation af medieplanen:
Udtillinger sættes op på museet
Fremlæggelser for klassen + lærere (20 min. pr. gr.+ 10 min. til evaluering)
Reception (klasserne imellem + eventuelle forældre) + pressen

Skriftligt:
Synopsis (gruppevis) om overvejelser i forhold til
-medieplan,
-målgruppebeskrivelse
-budget
-regnskab
-udstillingsprincip
-kommunikationsstrategier
-virkemidler i promotionmateriale (sprog + visuelle virkemidler)
[1] http://toolbox.systime.dk/index.php?id=630
[2] Jfr. S. 322 i lærebogen.

Museets Materialer

Se projektbeskrivelsen.

Lærerens Materialer

Se projektbeskrivelsen.

Galleri

 

 

Museum – hvad er det?

Museum – hvad er det?

 

Teaser

Eleverne skal opleve museet som et sted med en samling, der præsenterer én tolkning af verden, som er bestemt af samlingens karakter og formidlingen af samlingen.
Forløbet skal give eleverne indsigt i og viden om principperne for museernes opbygning og
virksomhed, hvordan samlingerne formidles, og hvordan museet markedsføres.
Forløbet skal munde ud i en analyse af museets markedsføring og eleverne skal udarbejde forslag til, hvordan museet kan formidles til unge på deres egen alder.

 

Partnerskab

Holstebro Handelsskole og Holstebro Kunstmuseum

Fag

Afsætning, Dansk, Virksomhedsøkonomi

Årgang og evt. studieretning

 


 

Målgruppe
Elever i Handelsgymnasiet.

Formål og indhold
Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne indsigt i
hvad et museum er
hvordan museerne udvælger genstande til samlingerne
hvordan museerne præsenterer og formidler deres samlinger
hvordan museerne markedsfører sig
museernes og kunstens økonomi

Undervisningsforløbet fokuserer specielt på
at et museum er en samling
at en samling er én beskrivelse af – eller én bestemt synsvinkel på – virkeligheden
hvordan museet formidler sin samling og til hvem museets formidling henvender sig til hvordan museets formidlings- og markedsførings strategi forholder sig til museets faktiske publikumssammensætning.

Undervisningsforløbet afsluttes med at eleverne udarbejder en formidlings- og markedsføringsstrategi til museet for deres egen målgruppe.

Undervisningsforløbet involverer forskellige fags faglighed, og er derfor velegnet til tværfaglige forløb som AT (Almen studieforberedelse) eller projektforløb.

Forløbet er – med særligt fokus på markedsføring og publikum – udviklet til HHX. Skal forløberne anvendes af STX og HF, kan forløbets Del 2 udskiftes et forløb, der har fokus analyse af museets formidlingsstrategier. Forløbet kan her afsluttes med et projektarbejde, der fokuserer på formidling til de unges egen aldersgruppe.

Varighed
Der skal afsættes 8-10 lektioner til forløbet. Dertil kommer elevernes eget arbejde.

Lærere
Fra Handelsgymnasiet: Dansk/kulturfagslærer, virksomhedsøkonomilærer, markedsføringslærer.
Fra Museet: Museets formidlingsmedarbejder.

Forløb

Del 1 – Introduktion til museet.

Lektion 1.
Besøg på Museet.

Velkomst ved museets formidler.
Da man må gå ud fra, at flertallet af eleverne ikke har besøgt museet på egen hånd og drevet af egen interesse før, indledes forløbet med et besøg på museet, hvor eleverne skal opleve museet på deres egne præmisser. For give besøget struktur udstyres eleverne med er spørgeark, som stiller en række spørgsmål til eleverne som skal henleder deres opmærksomhed på ting, de skal være opmærksomme på. Eleverne svarer på de enkelte spørgsmål, og bedes gemme deres besvarelse idet de skal indgå i næste lektion.

Materiale: Spørgeark. Dokument 1.

Lektion 2.
Bearbejdning af museumsbesøget.

Museets formidler og klassens lærer gennemgår sammen med eleverne museumsbesøget i lektion 1 og elevernes besvarelse af spørgeskemaet.
Elevernes iagttagelser diskuteres.

Lektion 3.
Museum – hvad er det?

Gennemgang af museets 5 søjler v. museets formidler.
Indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling

Materiale: PowerPoint

Lektion 4.
Genbesøg på museet – se museet med nye øjne.

Eleverne får til opgave, at samle materiale – foldere, fotos mv. – der fortæller om hvordan museet markedsfører sig. Materialet skal bruges i det efterfølgende gruppearbejde.

Del 2 – analyse af museets markedsføring.

Lektion 5.
Gruppearbejde. Eleverne deles op i grupper, der analyserer museets markedsføring set i forhold til museets publikum og særligt i forhold til egen aldersgruppe.

Materiale: Museets hjemmeside, foldere, pressemeddelelser, mv. samt den nationale brugerundersøgelses resultat for museet og den nationale brugerundersøgelse. Opgaveformulering.

Lektion 6.

Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejdet.

Lektion 7.
Museets økonomi.
Museets formidler i samarbejde med skolens lærer i virksomhedsøkonomi.

Materiale: Museets regnskab for det/de seneste regnskabsår.

Del 3 – Projektarbejde

Lektion 8.
Gruppearbejde

Eleverne udarbejder forslag til hvordan museet kan markedsføre sig i forhold til elevernes egen aldersgruppe f.eks. i form af video, hjemmeside, formidling af museet til de 16-22 årige. Dokument 2.

Lektion 9.

Grupperne fremlægger deres forslag for lærere og musees formidler.

Diskussion af forslagene.

 

Alternativt forløb – proimært rettet mod stx.:

Del 2 – analyse af museets formidling

Lektion 5.
Gruppearbejde.

Eleverne deles op i grupper, der arbejder med museets formidlingsstrategi. Analyse af museets skiltning, tekster, udstillingspraksis, hjemmeside mv.

Hvilken formidlingsstrategi benytter museet sig af – og hvordan kunne man gøre alternativt.

Materiale: Museets skiltning, tekster, fotos fra museet mv.

Lektion 6.
Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejdet.

Lektion 7.
Museets samling og udstillingspolitik.
Orientering ved museets formidler
Materiale: Udstillingsprogrammer fra museet.

Del 4 – Projektarbejde

Lektion 8.
Gruppearbejde

Eleverne udarbejder forslag til hvordan museet kan formidle sin samling til elevernes egen aldersgruppe f.eks. i form af video, hjemmeside, formidling af museet til de 16-22 årige.

Lektion 9.
Grupperne fremlægger deres forslag for lærere og museet.

Diskussion af forslagene.


Produktkrav

xx

Opgaver

Spørgeark/Dokumednt 1

Velkommen til Holstebro Kunstmuseum.
Dette ark skal hjælpe jer til at være opmærksom på nogle grundlæggende forhold ved Holstebro Kunstmuseum og ved museer generelt. Læs spørgsmålene igennem og noter jeres overvejelser.

Næste gang vi mødes gennemgår og diskuterer vi jeres svar.

Det ydre
Kan man, når man står på forpladsen, se hvad det er for en bygning, og hvad bygningen rummer?
Hvilke signaler sender museets facade?

Arkitektur
Hvilke rum og rumfunktioner består museet af?
Hvilken type rum dominerer?

Genstandene
Hvilke typer genstande vises der på museet?
Genstandene er grupperet/opstillet på bestemte måder. Kan I se efter hvilke principper genstandene er grupperet?
Hvad er det der styrer opstillingen?
Hvordan er genstandene iscenesat?
Er der nogle genstande, der er gjort noget særligt ud af – hvordan og hvorfor?
Kan I finde ud af, hvordan genstandene er erhvervet?

Information
Hvordan informerer museet om genstandene?
Hvad mener I om teksterne – er de til at forstå?

Kunstnerne
Hvor mange kunstnere er der pt. udstillet på museet?
Hvem er udstillet med flest værker?
Kender I nogle af kunstnerne i forvejen? Og i givet fald hvem?
Hvem er den yngste kunstner i museet – og hvem er den ældste?
Hvor gamle er de værker, der er udstillet på museet?

Formål
Overvej hvorfor vi har museer?
Overvej hvad formålet er med et museum?
Hvor mange mennesker tror I der kommer på Holstebro Kunstmuseum på ét år 

Indtryk
Hvad har gjort mest indtryk på jer?
Hvad var smukkest – hvad var grimmest?
Er der noget I slet ikke forstår?
Er det første gang du er på Holstebro Kunstmuseum?
Hvis du har været her før, i hvilken sammenhæng var det?
Ville du komme her igen? Eller hvad skulle der til, for at du igen ville komme her?


Dokument 2
HJEMMESIDE TIL HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM.
Forslag til vinkler og ideer til en hjemmeside til Holstebro Kunstmuseum.

Skal der være en side/link på Facebook?
Hvad med musik/Farver og grafik?
Skal der indlægges levende billeder?
Skal der lægges en debat om kunstens rolle og berettigelse
Skal der være konkurrencer
Skal erhvervsliv og museumsvirksomhed blandes samme på siden
Skal der være interviews med ansatte fra museetSkal der ligge interviews med unge-gamle-børn-kvinder-mænd, der har en mening om museet
Skal der være få eller mange billeder på sitet
Skal det være enkelt at navigere rundt
Skal der være blog-mulighed
Skal der være mange eller få oplysninger – ting på siden
Skal der være links til andre ting i byen eller andet
Skal der være en diskussion om noget, der vedrører museet eller brugerne eller begge dele på sitet
Skal det være underholdende eller oplysende eller begge dele – eller noget andet

Fortsæt selv listen med brainstorm i gruppen – og find frem til de områder I skal have arbejdet igennem!

Museets Materialer

Lærerens Materialer

Galleri