FØLG projektet på instagram!

Please find the project description in English just below the Danish version!

STEAM på museer er et 2-årigt projekt, der involverer syv museer og otte gymnasier i Region Midtjylland, som i otte partnerskaber vil samarbejde om at udvikle, gennemføre og evaluere, hvordan museer kan bruges som læringsressource og arena for STEAM-faglige forløb.
Projektledere er lektor Henrik Damgaard Andersen og lektor Line Højgaard Porse, begge Viborg Gymnasium. Projektets styregruppe er rektor Lene Klemensen Gade, Viborg Gymnasium, museumsleder Christian Kortegaard Madsen, Skovgaard Museet og sekretariatet ved Foreningen intrface Ole Puggaard og Sally Thorhauge. Til projektet hører også følgeforskning, hvilket projektlederne varetager. Projektet udføres i regi af Foreningen intrface.

Stor tak til Kulturudviklingspuljen og Uddannelsespuljen ved Region Midtjylland for at støtte projektet.

  • STEAM er et akronym for science-technology-engineering-arts-mathematics. STEAM-undervisning føjer en kunstnerisk/humanistisk dimension til arbejdet med de naturvidenskabelige fag. 
  • STEAM-undervisning bygger på en holistisk tilgang til undervisning og læring, hvor faggrænserne opløses og faglige vidensdomæner er forbundne. I de formelle skolesystemer er naturvidenskabelige fag og kunstneriske fag oftest adskilte; STEAM-tilgangen gør det muligt at koble dem og udfordre vante tænkemåder, læringsstrategier og fagenes traditionelle løsningsmuligheder.
  • STEAM lægger endvidere op til, at der arbejdes med håndgribelige, autentiske projekter og problemstillinger, hvor løsninger findes gennem en procesorienteret arbejdsmetode, dvs. en fremgangsmåde, der minder om den, elever vil møde senere i videreuddannelse og karriere. I STEAM-undervisningen lærer eleverne at arbejde undersøgende med virkelighedsnære problemstillinger.

Projektets mål og indhold
Der er behov for at give unge mennesker en bedre forståelse af, hvorfor og hvordan STEAM-tænkning og -kompetencer er nødvendige for at kunne udvikle metoder til at forestille sig bæredygtige løsninger til nutidens og fremtidens “wicked problems”, fx klimaudfordringer, som kun kan løses gennem kreativ, innovativ praksis og tænkning på tværs af videnskabelige tilgange og mindset.
Udviklingsprojektet har til formål at udvikle og beskrive praksis, metoder til og viden om, hvordan brugen af museer som fagligt og formidlingsmæssigt omdrejningspunkt for gymnasieelevers STEAM-undervisning kan styrke elevernes STEAM-kompetencer. Procesorienteret og undersøgende arbejde om autentiske og praksisnære problemstillinger (”briefs”) på museet øger elevernes nysgerrighed og indre motivation. Indre motivation er en hjørnesten i effektiv læring. Arbejdet med briefs’ene vil medvirke til, at eleverne får en oplevelse af at kunne anvende STEAM-tilgangen meningsfuldt og virkningsfuldt til løsning af autentiske problemstillinger.

Museer rummer både kernefagligt og supplerende stof til STEAM-undervisning og museumsinspektørerne har stor erfaring i og viden om udstilling og formidling af videnskabelige emner / områder inden for Danmarks kunst-, natur- og kulturarv. Museernes viden om fx naturvidenskabelige og teknologihistoriske områder formidles gennem kreative, innovative, undersøgende og pædagogiske udstillinger – ofte i et historisk perspektiv. Museerne er oplagte at basere elevernes eget arbejde med STEAM på.

Projektets partnerskaber
Skovgaard Museet + Viborg Gymnasium, Det Grønne Museum + Grenaa Gymnasium, Museum Østjylland + Randers Statsskole, Holstebro Kunstmuseum + Holstebro Gymnasium, Museum Ovartaci + Aarhus Gymnasium OG Aarhus Katedralskole, Energimuseet + Bjerringbro Gymnasium OG Midtbyens Gymnasium, Antikmuseet + Risskov Gymnasium

 

Project description in English

STEAM at museums is a 2-year project involving seven museums and eight upper secondary schools in the Central Denmark Region, who will collaborate in eight partnerships to develop, implement, and evaluate how museums can be used as learning resources and arenas for STEAM coursework.

The project leaders are Henrik Damgaard Andersen and Line Højgaard Porse, both from Viborg Gymnasium. The project’s steering committee consists of Principal Lene Klemensen Gade, Viborg Gymnasium, Museum Director Christian Kortegaard Madsen, Museum Jorn, and the secretariat of intrface association, represented by Ole Puggaard and Sally Thorhauge. Follow-up research in conjunction with the project is being carried out by the project leaders. The project is carried out under the auspices of the intrface association.

Many thanks to the Cultural Development Fund and the Education Fund of the Central Denmark Region for supporting the project.

STEAM is an acronym for Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. The STEAM approach adds an artistic/humanistic dimension to the study of natural sciences. It is based on a holistic approach to teaching and learning, where disciplinary boundaries are dissolved, and academic domains are interconnected. In formal education systems, the natural sciences and artistic disciplines are often separate; the STEAM approach allows for their integration and challenges conventional thinking, learning strategies, and traditional solutions within these fields.

Furthermore, the STEAM approach encourages working on tangible, authentic projects and issues where solutions are found through a process-oriented methodology, resembling approaches students will encounter later in further education and their careers. In STEAM coursework, students learn to investigate real-world issues.

The project aims to provide young people with a better understanding of why and how STEAM thinking and competencies are necessary to develop methods for envisioning sustainable solutions to present and future “wicked problems,” such as climate challenges, which can only be solved through creative, innovative practices and thinking across scientific approaches and mindsets.

The development project aims to develop and describe practices, methods, and knowledge on how the use of museums as the nexus for high school students’ STEAM coursework can enhance their STEAM competencies. Process-oriented and investigative work on authentic and practical issues (“briefs”) at the museum increases students’ curiosity and intrinsic motivation, which is a cornerstone of effective learning. Working on the briefs will help students experience meaningful and effective application of the STEAM approach to solving authentic problems.

Museums offer both core and supplementary material for STEAM coursework, and museum curators have extensive experience and knowledge in exhibiting and communicating scientific topics about Denmark’s art, natural and cultural heritage. Museums’ knowledge, such as in natural sciences and history of technology, is conveyed through creative, innovative, investigative, and educational exhibitions—often from a historical perspective. Museums are ideal for basing students’ own STEAM work on. 

Project Partnerships:

– Skovgaard Museum + Viborg Gymnasium, The Green Museum + Grenaa Gymnasium, Museum Østjylland + Randers State School, Holstebro Art Museum + Holstebro Gymnasium, Museum Ovartaci + Aarhus Gymnasium AND Aarhus Cathedral School, Energy Museum + Midtbyens Gymnasium, Antiquities Museum + Risskov Gymnasium

Læs her om et spændende STEAM-projekt:

Og der blev lys! En udstilling på Museum Østjylland lavet af elever fra Randers Statsskole.

Lærere fra Randers Statsskole og flere museumsmedarbejdere fra Museum Østjylland samarbejdede om at lave et STEAM-faglig undervisningsforløb på museet.

”Eleverne fra biologiholdet har sammen med museets konservator kortlagt lysforholdene i museets udstillinger og undersøgt, hvilket lys der er optimalt for mennesker og for museumsgenstande. Designholdet har haft et andet blik på udstillingerne i et samarbejde med museets udstillingsarkitekt og formidler, og eleverne har arbejdet med at formgive bæredygtige lamper inspireret af oldtidens materialer, æstetik og fortællinger.” (citat fra omtale af projektet i RANDERSiDAG, 28.1.24)

STEAM står for science-technology-engineering-arts-mathematics.

Stor tak til Kulturudviklingspuljen og Uddannelsespuljen ved Region Midtjylland for at støtte projektet.

Henrik Damgaard Andersen

Henrik Damgaard Andersen

Lektor i historie og naturgeografi på Viborg Gymnasium

Projektleder og følgeforsker på udviklingsprojektet STEAM på museer

Line Højgaard Porse

Line Højgaard Porse

Lektor i billedkunst, design & arkitektur og dansk på Viborg Gymnasium

Projektleder og følgeforsker på udviklingsprojektet STEAM på museer